เว็บไซต์ครูบิ๊ก (กฤษณะ มีสุข)
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าห้องเรียน

แฟ้มสะสมงานรายบุคคล  
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา